ΠΑΚΕΕΠ ΚΡΗΤΗΣ

  Πανεπιστημιακο Κεντρο Εκπαιδευσης Επιμορφωτων - ΚΡΗΤΗΣ


Λεξικό όρων

ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ

ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΠΕ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

 

Ε
 • Έργο/ Πράξη/ παρούσα Πράξη: Αναφέρεται στις Πράξεις με γενικό τίτλο «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» που είναι ενταγμένες στους άξονες 1,2 και 3 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013, οι οποίες υλοποιούνται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και της Ελλάδας.
 • Επιμόρφωση ΤΠΕ Α’ επιπέδου: Έτσι συνηθίζεται να αποκαλείται η επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε βασικές δεξιότητες ΤΠΕ που έγινε σε όλη την Ελλάδα για ένα πολύ μεγάλο πλήθος εκπαιδευτικών (~120.000), στο διάστημα 2002-2008, στο πλαίσιο προηγούμενων έργων του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.
 • Επιμόρφωση ΤΠΕ Β’ επιπέδου: Έτσι συνηθίζεται να αποκαλείται η επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εκπαιδευτική αξιοποίηση ΤΠΕ στη διδακτική πράξη, που υλοποιείται στο πλαίσιο του παρόντος έργου, καθώς αποτελεί φυσική συνέχεια της Επιμόρφωσης Α’ επιπέδου σε βασικές δεξιότητες ΤΠΕ, που έγινε στο πλαίσιο προηγούμενων έργων.
 • Επιμορφωτές Β’ επιπέδου. Επιμορφωτές που ανήκουν στο Μητρώο Επιμορφωτών Β’ επιπέδου και οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί μέσα από ειδική διαδικασία πιστοποίησης, στην πλειοψηφία τους μετά από επιτυχή παρακολούθηση προγραμμάτων εκπαίδευσης επιμορφωτών, διάρκειας 350 ωρών, σε ΠΑΚΕ.
 • Επιμορφωτικές δράσεις τύπου μικτής μάθησης (blended learning). Η παιδαγωγική θεμελίωση της επιμόρφωσης Β’ επιπέδου δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην φυσική επαφή επιμορφωτή και επιμορφούμενων (καθώς και μεταξύ των επιμορφούμενων), στην οποία βασίζονται πολλά σημαντικά στοιχεία της μεθοδολογίας της, όπως η διδασκαλία εργαστηριακού τύπου στα 2/3 περίπου των ωρών του Προγράμματος Σπουδών, οι πρόσθετες επιμορφωτικές ώρες για την υποστήριξη της εφαρμογής στην τάξη, η ανάπτυξη κοινοτήτων πρακτικής κλπ. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως απομακρυσμένα νησιά, δυσπρόσιτες ορεινές περιοχές, καθώς και Διευθύνσεις Εκπαίδευσης με πολύ μικρό αριθμός ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών ή ανυπαρξία επιμορφωτικών υποδομών (επιμορφωτές ή ΚΣΕ), η φυσική επαφή ενδέχεται να μην είναι πάντοτε εφικτή.  Για την διεξαγωγή της επιμόρφωσης σε αυτές τις περιπτώσεις θα υλοποιηθούν ειδικά προγράμματα επιμόρφωσης στο μοντέλο της μικτής μάθησης (blended learning). Τα προγράμματα αυτά συνδυάζουν εξ αποστάσεως μάθηση και περιορισμένο αριθμό δια ζώσης συνεδριών κλασσικού τύπου. Τα προγράμματα θα βασισθούν σε πλατφόρμα e-learning, η οποία θα υποστηρίζει σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και σε αυτή θα κτισθεί το ηλεκτρονικό επιμορφωτικό πρόγραμμα (e-course).
 • «Εφαρμογή στην τάξη» / Επιμορφωτικές δράσεις εφαρμογής γνώσεων και δεξιοτήτων: Τα επιμορφωτικά προγράμματα Β’ επιπέδου συμπληρώνονται με την εφαρμογή των γνώσεων και δεξιοτήτων Β’ επιπέδου μέσα στην τάξη από τους επιμορφούμενους, ως οργανικό κομμάτι της επιμορφωτικής διαδικασίας. Πιο συγκεκριμένα, η επιμορφωτική διαδικασία  υλοποιείται σε 2 σκέλη, με 1ο σκέλος τη διδασκαλία του επιμορφωτικού υλικού στο πλαίσιο του επιμορφωτικού προγράμματος και 2ο σκέλος την εφαρμογή των γνώσεων και δεξιοτήτων μέσα στην τάξη. Τα δύο σκέλη εξελίσσονται χρονικά σύμφωνα με το ακόλουθο σχήμα:

- 1η φάση: μερική υλοποίηση του 1ου σκέλους, με τη διδασκαλία των μισών περίπου από τις 96 ώρες του επιμορφωτικού προγράμματος

- 2η  φάση: παράλληλη υλοποίηση του 1ου και του 2ου σκέλους, με διαστήματα διδασκαλίας των υπόλοιπων ωρών του επιμορφωτικού προγράμματος παράλληλα ή ανάμεικτα με δράσεις εφαρμογής στην τάξη των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν στην επιμόρφωση (δηλ. «παρεμβάσεις» υλοποίησης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με χρήση ΤΠΕ στην τάξη, με τους μαθητές τους), συνοδευόμενες και από άλλες υποστηρικτικές δράσεις για τους επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς (πχ. υποστηρικτικές συναντήσεις προετοιμασίας και αναστοχασμού των «παρεμβάσεων»), με «μέντορα» τον επιμορφωτή τους.

Έτσι, τα αποτελέσματα και οφέλη της επιμόρφωσης φτάνουν στους τελικούς αποδέκτες - που είναι οι μαθητές - άμεσα και με μαζικό τρόπο.

Η
 • Help Desk: Αφορά στην υπηρεσία υποστήριξης της Πράξης που στελεχώνεται από ομάδα έμπειρων χειριστών (πχ. συντονιστών επιμόρφωσης, τεχνικών, εκπαιδευτικών κ.α.), μέσω της οποίας απαντώνται ερωτήματα/ αιτήματα που τίθενται από όλους τους ενδιαφερομένους (πχ. εκπαιδευτικούς, επιμορφωτές, διοικητικό και επιστημονικό προσωπικό ΚΣΕ, ΚΕΠΙΣ, ΠΑΚΕ), τα οποία υποβάλλονται ηλεκτρονικά, με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας υποβολής ερωτήματος/ αιτήματος, που είναι διαθέσιμη στην Πύλη Ενημέρωσης και Συνεργασίας Β’ επιπέδου, εδώ.
Ι
 • «Ιφιγένεια» Αποθετήριο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων: Αφορά στη βιβλιοθήκη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και σεναρίων που αξιοποιούν ΤΠΕ, όπου επιμορφωτές και επιμορφούμενοι του παρόντος έργου «αναρτούν» και μοιράζονται με τους συναδέλφους τους εκπαιδευτικές δραστηριότητες που ανέπτυξαν, χρησιμοποίησαν  ή προτείνουν για αξιοποίηση στην «εφαρμογή στην τάξη». Η «Ιφιγένεια» είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση http://ifigeneia.cti.gr για τους συμμετέχοντες στο παρόν έργο, με χρήση των κωδικών πρόσβασης που διαθέτουν για τα πληροφοριακά συστήματα της Πράξης.
Κ
 • Κέντρα Πιστοποίησης (ΚεΠις): Οι διαδικασίες πιστοποίησης των δεξιοτήτων και γνώσεων Β’ επιπέδου των εκπαιδευτικών (καθώς και οι διαδικασίες πιστοποίησης Α’ επιπέδου, που περιλαμβάνονται στην Πράξη προκειμένου να διευκολυνθούν οι εκπαιδευτικοί στην εκπλήρωση της σχετικής αναγκαίας προϋπόθεσης συμμετοχής στην επιμόρφωση Β’ επιπέδου) υλοποιούνται στα Κέντρα Πιστοποίησης που είναι πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια Πανεπιστημίων και ΤΕΙ ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερότητα στην ποιότητα των παροχών.
 • Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (ΚΣΕ) Β’ Επιπέδου. Είναι οι φορείς στους οποίους ανατίθεται η διεξαγωγή των προγραμμάτων επιμόρφωσης Β’ επιπέδου. Ως ΚΣΕ Β’ επιπέδου μπορούν να λειτουργήσουν Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, ΠΕΚ, δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ, δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, πιστοποιημένα από το Υπουργείο Εργασίας δημόσια και ιδιωτικά ΚΕΚ στον τομέα Πληροφορικής, επιστημονικές ενώσεις, ερευνητικά ινστιτούτα και πανεπιστημιακά ινστιτούτα, το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ενηλίκων. Τα ΚΣΕ υποχρεούνται να διαθέτουν τον κατάλληλο χώρο με τον απαιτούμενο υπολογιστικό, δικτυακό και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό. Κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων επιμόρφωσης Β’ επιπέδου τα ΚΣΕ διαθέτουν την αναγκαία γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη, εγγυώνται δε την διεξαγωγή των προγραμμάτων επιμόρφωσης σύμφωνα με τις συνθήκες και τους όρους που έχουν προδιαγραφεί από την Πράξη. Τα ΚΣΕ επιλέγονται από το Μητρώο ΚΣΕ Β’ επιπέδου  το οποίο συγκροτείται από φορείς οι οποίοι εκδηλώνουν ενδιαφέρον υλοποίησης προγραμμάτων επιμόρφωσης σε σχετική πρόσκληση, κατόπιν κατάλληλων διαδικασιών/ τεχνικών ελέγχων πιστοποίησης.
 • Κεντρική Επιτροπή Συντονισμού του Έργου της Επιμόρφωσης. (Κ.Ε.Σ.Ε.). Η επιτροπή αυτή αποτελεί το όργανο συντονισμού της Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013, οι οποίες υλοποιούνται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και της Ελλάδας και περιλαμβάνει μέλη από τους τρεις συμπράττοντες φορείς: Οργανισμό Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.), Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑ.ΙΤΥ) και Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.).
Μ
 • Μητρώο Επιμορφωτών Β’ Επιπέδου: Το σύνολο των επιμορφωτών που έχουν πιστοποιηθεί επιτυχώς σε εξετάσεις πιστοποίησης επιμορφωτών Β’ επιπέδου, στην πλειοψηφία τους μετά από παρακολούθηση προγράμματος εκπαίδευσης επιμορφωτών διάρκειας 350 ωρών σε ΠΑΚΕ. Τα ΚΣΕ οφείλουν να επιλέγουν επιμορφωτές για τα προγράμματα επιμόρφωσης Β’ επιπέδου τα οποία θα υλοποιήσουν από το Μητρώο Επιμορφωτών Β’ επιπέδου. Το Μητρώο αυτό αποτελούν οι πιστοποιημένοι επιμορφωτές Β’ επιπέδου και έχει εγκριθεί με Υπουργική Απόφαση στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στη Χρήση και Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διδακτική Διαδικασία» του Μέτρου 2.1 του ΕΠΕΑΕΚ II. Το Μητρώο θα εμπλουτισθεί με τους νέους επιμορφωτές που θα πιστοποιηθούν επιτυχώς στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης.
 • Μητρώο ΚΣΕ Β’ επιπέδου: Το σύνολο των ΚΣΕ που έχουν ανταποκριθεί σε σχετικές Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης Β’ επιπέδου και οι οποίοι έχουν κριθεί κατάλληλοι προς τούτο, μέσω κατάλληλων διαδικασιών/ τεχνικών ελέγχων πιστοποίησης. Το Μητρώο των ΚΣΕ Β’ επιπέδου δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στη Χρήση και Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διδακτική Διαδικασία» του Μέτρου 2.1 του ΕΠΕΑΕΚ II και ανανεώθηκε ήδη μια φορά (Φθινόπωρο 2010), στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης.
 • Μητρώο ΚεΠις: Το σύνολο των ΚεΠις που έχουν ανταποκριθεί σε σχετικές Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση προγραμμάτων Πιστοποίησης και οι οποίοι έχουν κριθεί κατάλληλοι προς τούτο, μέσω κατάλληλων διαδικασιών/ τεχνικών ελέγχων πιστοποίησης. Το Μητρώο ΚεΠις που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο των Πράξεων «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση» του Μέτρου 1.2 του Ε.Π. ΚτΠ, «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε βασικές δεξιότητες των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε) στην εκπαίδευση» του ΕΠΕΑΕΚ II και «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στη Χρήση και Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διδακτική Διαδικασία» του Μέτρου 2.1 του ΕΠΕΑΕΚ II αξιοποιείται για την πιστοποίηση δεξιοτήτων Β’ και Α’ επιπέδου της παρούσας Πράξης. Το Μητρώο ενδέχεται να ανανεωθεί στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης, αν αυτό κριθεί αναγκαίο.
Ο
 • ΟΠΣΔ/ MIS: Για την υποστήριξη των υποέργων αξιοποιείται το κοινό Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Δεδομένων της Επιμόρφωσης και Πιστοποίησης (MIS), το οποίο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στη Χρήση και Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διδακτική Διαδικασία» του Μέτρου 2.1 του ΕΠΕΑΕΚ II και προσαρμόστηκε και αναβαθμίστηκε για τις ανάγκες της παρούσας Πράξης.
Π
 • Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ). Είναι οι φορείς στους οποίους ανατίθεται η διεξαγωγή των προγραμμάτων εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου. Τα ΠΑΚΕ είναι πανεπιστημιακά τμήματα, με (α) αντικείμενο απασχόλησης την παροχή υπηρεσιών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στις οποίες περιλαμβάνεται και το αντικείμενο της αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία, και με (β) δυνατότητα χορήγησης, αυτόνομα ή σε σύμπραξη, μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών. Τα ΠΑΚΕ διαθέτουν τη διδακτική ομάδα της επιμόρφωσης, αποτελούμενη από μέλη ΔΕΠ των κατάλληλων ειδικοτήτων και εκπαιδευτικούς με εξειδίκευση στο αντικείμενο της παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ στα σχολεία.
 • Πράξη/ παρούσα Πράξη/ έργο: Αναφέρεται στις Πράξεις με γενικό τίτλο «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» που είναι ενταγμένες στους άξονες 1,2 και 3 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013, οι οποίες υλοποιούνται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και της Ελλάδας.
 • Πρόγραμμα Σπουδών Εκπαίδευσης Επιμορφωτών Β’ επιπέδου. Αυτό το πρόγραμμα σπουδών αφορά στην εκπαίδευση των επιμορφωτών Β’ επιπέδου, με τρόπο ώστε αυτοί να είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν τα προγράμματα επιμόρφωσης σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του Β’ επιπέδου, να μεταδώσουν στους επιμορφούμενους όλες τις γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ και να καλλιεργήσουν σε αυτούς το τρίπτυχο γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις. Το Πρόγραμμα Σπουδών της Εκπαίδευσης Επιμορφωτών Β΄ επιπέδου στο γενικό του μέρος καλύπτει τις βασικές αρχές παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ (θεωρίες μάθησης σε σχέση με τις ΤΠΕ, βασικές έννοιες διδακτικής, κατασκευή διδακτικού υλικού κλπ), την παιδαγωγική αξιοποίηση του Διαδικτύου (θεωρητικό υπόβαθρο, εκπαιδευτικές πύλες κλπ), τη μεθοδολογία της επιμόρφωσης ενηλίκων, τη μεθοδολογία μικτής μάθησης (blended learning), την παιδαγωγική χρήση εργαλείων γενικής χρήσης, την παιδαγωγική αξιοποίηση εργαλείων και υπηρεσιών web 2.0 (blogs, wikis, podcasts, rss feeds, social networks, 3D Virtual Environments, e-portfolios κ.α.), τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας και την αποδοτική χρήση τους μέσα στην σχολική τάξη, γενικά θέματα εκπαιδευτικού λογισμικού (χαρακτηριστικά, κατηγορίες, γενικές αρχές σχεδιασμού κλπ), την επεξεργασία πολυμεσικού υλικού, την ανάπτυξη μικρών εφαρμογών, την εκμάθηση χρήσης και εκπαιδευτικής αξιοποίησης των συστημάτων διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου (Learning Management Systems) και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης/ ΠΑΕ)  και στοιχεία τεχνικής υποστήριξης σχολικών εργαστηρίων. Στο ειδικό του μέρος, που εξαρτάται από τον κλάδο του εκπαιδευτικού, το Πρόγραμμα Σπουδών καλύπτει τη διδακτική των γνωστικών αντικειμένων του κλάδου, την εκμάθηση και παιδαγωγική αξιοποίηση συγκεκριμένων λογισμικών, την εφαρμογή και το σχεδιασμό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με χρήση των λογισμικών αυτών ή άλλων ψηφιακών εργαλείων για τη διδασκαλία των μαθημάτων του κλάδου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης εκπαιδευτικές δράσεις πρακτικής εφαρμογής γνώσεων και δεξιοτήτων επιμορφωτών στην τάξη («εφαρμογή στην τάξη»).
 • Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Επιμορφωτών Β’ Επιπέδου είναι η υλοποίηση της εκπαίδευσης μιας ομάδας επιμορφωτών με βάση το ανωτέρω Πρόγραμμα Σπουδών. Κάθε πρόγραμμα εκπαίδευσης διεξάγεται σε συγκεκριμένο ΠΑΚΕ και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Τα Προγράμματα Εκπαίδευσης Επιμορφωτών Β’ επιπέδου διεξάγονται σε ομάδες των 20 περίπου ατόμων και διαρκούν 350 ώρες, κατανεμημένες εν γένει σε 20 ώρες ανά εβδομάδα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης εκπαιδευτικές δράσεις πρακτικής εφαρμογής γνώσεων και δεξιοτήτων επιμορφωτών στην τάξη («εφαρμογή στην τάξη»).
 • Πρόγραμμα Σπουδών Επιμόρφωσης Β’ επιπέδου. Το πρόγραμμα σπουδών της επιμόρφωσης Β’ επιπέδου αφορά στην  εκμάθηση των αρχών παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ, στην απόκτηση δεξιοτήτων, κατά κλάδο εκπαιδευτικών, για την παιδαγωγική αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού και εργαλείων γενικής χρήσης (με έμφαση στα εργαλεία και υπηρεσίες Web 2.0/ social software), διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας κ.α., καθώς επίσης στην εφαρμογή και σχεδίαση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με χρήση των παραπάνω. Το τρίπτυχο γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις, που καλλιεργείται στο πλαίσιο της επιμόρφωσης, συνεισφέρει στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στην τάξη από τους ίδιους και τους μαθητές τους για την έρευνα, αλληλεπίδραση, συνεργασία και οικοδόμηση νέων γνώσεων, καθώς και στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση, προσωπική και επαγγελματική αναβάθμιση των ίδιων των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών.  
 • Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Β’ Επιπέδου είναι η υλοποίηση της επιμόρφωσης μιας ομάδας εκπαιδευτικών με βάση το ανωτέρω Πρόγραμμα Σπουδών. Κάθε πρόγραμμα επιμόρφωσης διεξάγεται σε συγκεκριμένο ΚΣΕ και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Τα Προγράμματα Επιμόρφωσης Β’ επιπέδου διεξάγονται σε ομάδες 10 έως 15 ατόμων και διαρκούν 96 ώρες, κατανεμημένες σε 6 ώρες ανά εβδομάδα. Τα προγράμματα λαμβάνουν χώρα εν γένει, σε επιμορφωτικές περιόδους που ξεκινούν τη 1η Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνονται την 30η Ιουνίου. Ως επιμορφωτική περίοδος λογίζεται το χρονικό διάστημα στο οποίο περιλαμβάνονται οι χρόνοι: α) ενεργειών προετοιμασίας, β) διενέργειας επιμορφωτικών δράσεων και γ) ολοκλήρωσης και απολογισμού των προγραμμάτων επιμόρφωσης ως προς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο τους. Από το σχήμα αυτό διαφοροποιούνται εν μέρει τα επιμορφωτικά προγράμματα μικτής μάθησης.
 • Πύλη ενημέρωσης και συνεργασίας/ Υποστηρικτικός κόμβος επιμόρφωσης Β’ επιπέδου. Στο πλαίσιο της Πράξης λειτουργεί και συντηρείται ο παρών Υποστηρικτικός Κόμβος στο διαδίκτυο, στον οποίο έχουν πρόσβαση όλοι οι εμπλεκόμενοι στην Πράξη φορείς αλλά και η ευρύτερη κοινότητα των εκπαιδευτικών. Στον Υποστηρικτικό Κόμβο βρίσκονται πληροφορίες για την Πράξη και όλα τα σημαντικά έγγραφα της Πράξης τα οποία αφορούν διαδικασίες, κανονισμούς και συμβάσεις. Επίσης, είναι διαθέσιμα το επιμορφωτικό υλικό της Πράξης, πληροφορίες για το υλικό και τη διαδικασία πιστοποίησης, αναφορές και στατιστικά στοιχεία για την Πράξη, καθώς και πρόσθετο υλικό σχετικά με την παιδαγωγική και διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ. Μεταξύ άλλων, ο κόμβος υποστηρίζει σύγχρονα εργαλεία επικοινωνίας και συνεργασίας, διαθέτει ψηφιακή βιβλιοθήκη με πλήθος υλικού, λογισμικά και εκπαιδευτικές δραστηριότητες,  fora συζητήσεων, παρέχει διαβαθμισμένη πρόσβαση στο MIS κλπ.
Σ
 • Συμπράττοντες φορείς: η εκτέλεση της Πράξης γίνεται από σύμπραξη φορέων αποτελούμενη από τον Οργανισμό Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.), ως τελικό δικαιούχο και το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑ.ΙΤΥ) και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ), ως συνδικαιούχους επιστημονικούς φορείς.
Τ
 • ΤΠΕ: Ακρωνύμιο για τη φράση «Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας»
logos-portal pake900x160
Βρισκεστε εδω: Το πλαισιο Λεξικό Όρων